OPPOsite

Oppositr nr 2

Strategie trickstera w praktyce artysty
i kuratora

Redaktor naczelny: prof. UWr. dr hab. Anna Markowska
Rada redakcyjna: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, prof. dr hab. Waldemar Okoń
Redaktor prowadzący: mgr Ewelina Kwiatkowska
Tłumaczenia: mgr Małgorzata Micuła
Recenzent Opposite nr 2: prof. UMK dr hab Irena Kossowska
Zespół redakcyjny: Patrycja Piróg, Patrycja Sikora, Dominika Sośnicka (opieka nad stroną www)