OPPOsite

Międzynarodowa konferencja

Polityka wymazywania. Pamięć, etos, reprezentacja oraz tyrania idei i widzialności

Program konferencji / Conference Agenda

ŚRODA/ Wednesday, 2012-10-17
8.30-8.40 Przywitanie gości przez dyrektora Instytutu Historii Sztuki dr hab. Romualda Kaczmarka i organizatorkę konferencji prof. UWr. dr hab.Annę Markowską / Welcoming and introduction by the director of the Art History Institute Dr hab. Romuald Kaczmarek and the main organizer of the conference Prof. Anna Markowska
Sekcja/ Section I
Moderator: Jakub Zarzycki
8.40-9.00 Mgr Joanna Benedyktowicz (Università di Torino), Co pozostaje? Program ideowy San Apollinare Nuovo w kontekście zmiany władzy./ What Remains? The Ideological Program of San Apollinare Nuovo in the Context of Changing Authorities.
9.00-9.20 Mgr Anna Gut (UMK, Toruń), Potępienie pamięci w nowożytnych epitafiach Pomorza Środkowego./ The Condemnation of Memory in Modern Epitaphs of Central Pomerania.
9.20-9.40 Mgr Maria Magdalena Morawiecka (UWr.), „Terra incognita”. O ciszy kartograficznej na starych mapach (średniowiecze i początek okresu nowożytnego)./ ‘Terra incognita’. On Cartographic Concealments on Old Maps (Middle Ages and the Beginning of the Early Modern Period).
9.40-10.00 Mgr Michał Zawada (ASP, Kraków), Obrazowanie ikonoklazmu./ Picturing Iconoclasm.
10.00-10.20 Mgr Emilian Prałat (UAM, Poznań), Zamach na „eikón”/ The Coup Against ‘Eikón’
10.20-10.40 dyskusja/ discussion
10.40-11.00 przerwa/ coffee break
Sekcja/ Sektion II
Moderator: Agnieszka Kłos (?)
11.00-11.20 Mgr Anna Sieroń (UJ, Kraków), Władza strachu. Trauma i doświadczenie w sztukach „Raróg” Eduarda Rovnera oraz „La espera tragica” Eduarda Pavlovsky’ego./ The Power of Fear. Experience and Trauma in Dramas “La mosca blanca” by Eduardo Rovner and “La espera tragica” by Eduardo Pavlovsky.
11.20-11.40 Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań), Romantyczna kreacja i socjalistyczne wymazywanie: reprezentacja Vincenta van Gogha w polskiej prasie doby PRL./ Romantic Creation and Socialist Erasure: Representation of Vincent van Gogh in Polish Press of the People’s Republic of Poland.
11.40-12.00 Dr Paweł Mościcki (Instytut Badań Literackich PAN), Biel archiwum/ The Whiteness of an Archive.
12.0012.20 Konrad Niemira (UW), Wyosobnienie / Wymazanie / Niepamięć. Dzieło sztuki w „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta./ Isolation / Erasure / Oblivion. An Artwork in Marcel Proust’s “In Search of Lost Time”.
12.20-12.40 Mgr Alicja Palęcka (UJ, Kraków), Unaocznienie Innego: film etnograficzny jako opis gęsty/ Visualizing The Other: Ethnographic Film as Thick Description.
12.40-13.00 dyskusja/ discussion
13.00-13.20 przerwa/ coffee break
Sekcja/ Section III
Moderator: Prof. UWr. dr hab. Anna Markowska
13.20-13.40 Mgr Jacek Zwierzyński (UAM, Poznań), Against the Landscape: The Dynamics of Absence and Presence in “Blumen” – Photographs by Collier Schorr./ Wbrew krajobrazowi. Dynamika obecności i nieobecności w fotografiach Collier Schorr pt. ‘Blumen’.
13.40-14.00 Zuzanna Ilnicka (Courtauld Institute of Art, London), Gerhard Richter’s Failing Memory. The October 18, 1977 and the Need to Allow Doubt./ Szwankująca pamięć Gerharda Richtera. ‘The October 18, 1977’ i potrzeba uwzględniania niepewności.
14.00-14.20 Mgr Patrycja Piróg (UWr), The Way to a Movie Abstraction or the ‘erasing’ of Michelangelo Antonioni. The case of the ‘Eclipse’ film./ Droga do filmowej abstrakcji czyli "wymazywanie" Michelangelo Antonioniego na przykładzie filmu "Zaćmienie"./
14.20-14.40 Dr Hadara Scheflan-Katzav (Hakibbuzim College of Education, Tel Aviv), Re-representation - Critical Art and the Return of the Repressed./ Re-prezentacja – sztuka krytyczna i powrót uciskanego.
14.40-15.00 Xanthi Tsiftsi, M.A. (National Technical University of Athens), Void, the Art of Erasure: Representing Absence in the Jewish Museum Berlin./ Pustka, sztuka wymazywania: przedstawienia nieobecności w Muzeum Żydowskim w Berlinie.
15.00-15.20 Dr Agnieszka Bandura (UWr.), Politics of Replacing in New Romanticism/ Polityka zastępowania w sztuce New Romantic.
15.20-15.40 dyskusja/ discussion
15.50-16.50 obiad/ lunch
Sekcja/ Section IV
Moderator: Dr Anna Sikora-Sabat (UAM, Poznań) / Mgr Magdalena Worłowska
16.50-17.10 Dr Camelia Grădinaru (University of Iasi, Romania), Visual Tyranny as Autopoiesis/ Tyrania Widzialnego jako autopoiesis.
17.10-17.30 Mgr Rafał Ilnicki (UAM, Poznań), Digital Lethe. Erasure of Individual and Collective Memory by Popular Interfaces./ Wymazywanie pamięci kultur symbolicznych przez technikę jako realizacja procesu aktywnego zapominania. 
17.30.17.50 Mgr Paweł Chról (UJ, Kraków), Jesh''u as Erased and Jeshu as Jesus/ Jesz"u jako wymazany i Jeszu jako Jezus.
17.50.18.10 Lucia Popa, M.A. (Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales, Paris), “Removing Romania”: the Western Art World Colonized by the East/ “Usuwanie Rumunii”: zachodni świat sztuki skolonizowany przez Wschód.
18.10-18.30 Helena Shaskevich, M.A. (City University of New York), Projecting the Parergon: The Ethical Complications of Representing Precarious Lives/ Ujawniając Parergon. Etyczne dylematy w przedstawianiu nieusprawiedliwionego życia.
18.30-18.50 Guler Canbulat, M.A. (Bahcesehir University, Istanbul), The Art of Sarkis: The Unrepresentability of a Scream Sentenced to Silence/ Sztuka Sarkisa: nieprzedstawialność krzyku skazanego na milczenie.
18.50-19.10 dyskusja/ discussion
20.00 Finisaż wystawy Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci. Studio BWA, ul. Ruska 46a/13 / Finissage of the exhibition Erasure. Memory Exercises; BWA Studio, 46a/13 Ruska St.


CZWARTEK/ Thursday, 2012-10-18
Sekcja/ Section V
Moderator: Małgorzata Micuła
8.30.-8.50 Prof. dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS, Lublin), Między reprezentacją a iluzją, czyli co widzimy w muzeach historycznych./ Between Representation and Illusion. What we See in Historical Museums.
8.50.-9.10 Dr Piotr Bernatowicz, (UAM, Poznań), Usuwanie komunistycznych pomników - wymazywanie przeszłości czy leczenie pamięci?/ Removing Communist Monuments – Erasing the Past or Healing the Memory?
9.10.-9.30 Dr Katarzyna Bojarska, (Instytut Badań Literackich PAN), Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii/ Spectrality and the Possibility of Seeing (Loss). Photography Against Referentiality of History.
9.30.-9.50 Mgr Jakub Zarzycki (UWr.), Polskie malarstwo historyczne w drugiej połowie XIX wieku jako “quasi”-metarracja/ Problem tyranii widzialności oraz idei/ Polish Historical Painting in the Second Part of  Nineteenth Century as a "Quasi"-Metanarrative. The Problem of Expected Tyranny of Visibility and Idea.
9.50-10.10 dyskusja/ discussion
10.10-10.30 przerwa/ coffee break
Sekcja/ Section VI
Moderator: Piotr Bernatowicz
10.30-10.50 Mgr Marcelina Szumer, Mgr Paweł Wieczorek (SWPS, Warszawa), Ścięci do schematu. Czy dziennikarz jest jeszcze autorem, czy już tylko maszyną do pisania?/ Down to a Template. Is Journalist Still an Author or Only a Typing Machine?
10.50-11.10 Dr Małgorzata Nieszczerzewska (UAM, Poznań), Fotografie opuszczonych miejsc. Wymazywanie czasu – przywracanie pamięci?/ The Photographs of Abandoned Places. Erasing of Time – Restoring Memory?
11.10-11.30 Mgr Agnieszka Kłos (ASP, Wrocław; Centrum im. Willy`ego Brandta UWr), Znikająca pamięć Birkenau. Opowieść o sile przyrody i kształcie przedmiotów/ The Vanishing Birkenau Memory. The Story About the Power of Nature and a Shape of Objects.
11.30-11.50 Mgr Katarzyna Kotlińska, Ogród macew - zabytkiem ginącej kultury? O cmentarzu żydowskim w Legnicy./ The Garden of Matzevahs – a Monument of a Vanishing Culture? Jewish Cemetery in Legnica.
11.50-12.10 dyskusja/ discussion
12.10-12.30 przerwa/ coffee break
Wystąpienia artystów biorących udział w wystawie Wymazywanie. Ćwiczenia z pamięci / Statements of artists participating in the exhibition Erasing. Memory Exercises.
12.30-12.50 Tomek Bajer, Breslau permanentny tatuaż/ Breslau – the Permanent Tattoo (artist’ statement). 
12.50-13.10 Michał Sikorski, Huligani twierdzy Wrocław - Die Hooligans der Festung Breslau/ Hooligans of the Wroclaw Fortress (artist’ statement).
13.10.-13.30 Marek Sienkiewicz, O zanikaniu paradygmatu romantycznego i dlaczego najlepiej trzymać go w zamrażalniku - wobec zanikających Polskich Ogrodów./ Vanishing Romantic Paradigm and Why it Should Be Kept in a Fridge – in Default of Polish Gardens (artist’ statement).
Sekcja/ Section VII
Moderator: Prof. Anna Ziębińska-Witek
13.30.-13.50 Merav Rahat (Kibbutzim College of Education, Technology & Arts ,Tel Aviv) Absent-Present/ Nieobecny-Obecny.
13.50.-14.10 Mgr Magdalena Worłowska (UWr.), “Let Self-Effacement Be My Way of Blazing” – Erasure in the Vegetal Works of Philippe Jaccottet and Bob Verschueren/ ‘Let self-effacement be my way of blazing’ – wymazywanie w roślinnych pracach Philippe’a Jaccotteta i Boba Verschuerena.
14.10-14.30 Anna Stec (UWr), Anish Kapoor – ‘Memory’/ Anish Kapoor- ”pamięć”.
14.30-14.50 Mgr Agnieszka Sinicka (UWr.), Fotofobia Wilhelma Sasnala/ Wilhem Sasnal’s Photophobia.
14.50-15.10 Mgr Daria Bojdys (UWr.), Ai Weiwei – między destrukcją a kreacją/ Ai Weiwei – Between Destruction and Creation.
15.10-15.30 dyskusja/ discussion
15.30 Zakończenie konferencji/ Closing of the conference